להקמה וניהול חנות באינטרנט ע"י סמארטפון! לחץ כאן »

בית הכנסת אליהו הנביא זל"ט
נוסד עיי " אבו נסים " - יוסף בר יוסף זצ"ל

העסק שלך יכול להופיע כאן. לחץ כאן לפרטים »

ערב פיוטי עיראק

ערב פיוטים עיראקי יתקיים בע"ה ביום שלישי ב:19.06.12במשכן לאמנויות הבמהשירים ופיוטים - ר' יהודה פתיה


תענית משה רבינו ע"ה

לכל הגולשים "תענית משה רבינו" למי שנוהג לצם יחול ביום חמישי ז' אדר 1.03.12


שבת שקלים

שבת שקלים תחול השנה בפרשת משפטים כה שבט 18.02.12 לכל הגולשים שטרם תרמו זכר מחצית השקל נא להזדרז ולתרום לביהכנ"ס


ראש חודש אדר

משנכנס אדר מרבין בשמחה , שנהיה שמחים כל השנה...לכלל הגולשים ערב ראש חודש אדר יחול ביום רביעי 22.02.12 , ראש חודש שבט יחול ביום חמישי ו-שישי 23-24.02.12חודש טוב ומבורך לכלל עם ישראל בארץ ובתפוצות .לא לשכוח לומר יעלה ויבא ...


זמני תפילה

לקהל המתפללים לידיעתכם החל מיום ראשון יג סיון 03.06.12 תפילת מנחה וערבית בימי החול וערב שבת קודש תתקימנה בשעה 19:00נא להקדים כעשר דקות לפני התחלת התפילה , ולהשתדל לא להתעכב בגמר התפילה בגלל טורח ציבור...ודי לרמיזה בחכימהכל הסקרים »


קישורים

מאמר על פרשת השבוע - מהראשון לציון הרב מרדכי אליהו


 

פרשת בשלח - שירה

הראשון לציון מרדכי אליהו שליט"א

 

 

  

תפלה עד היכן
הראשון לציון הרב מרדכי אליהו


מה תצעק אלי


כאשר משה רבנו צעק והתפלל אל ה אמר לו "ויאמר ה אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו" (י"ד ט"ו). ובאר זאת רש"י ע"ה: "למדנו שהיה משה עומד ומתפלל אמר לו הקדוש ברוך הוא: לא עת עתה להאריך בתפילה שישראל נתונין בצרה. ד"א מה תצעק אלי - עלי הדבר תלוי ולא עליך" ..

ויש להבין מה משמעות הבקשה התמוהה לכאורה. למעשה משה ועם ישראל היו במצב קשה. מצרים נוסע אחריהם כפשוטו - העם, וכמדרשו - שרו של מצרים המקטרג על עם ישראל מדוע נעשה להם ניסים, הרי הללו עובדי עבודה-זרה והללו עובדי עבודה-זרה. ואמנם אין מקום להשוואה כי ישראל אנוסים והמצרים ברצון. אך יש כאן קטרוג שעם ישראל בכל זאת לא ראויים לנס גדול. ועם ישראל בעצמם מקטרגים על עצמם שהרי נחלקו לארבע כתות כמובא בתרגום יונתן. אחת שאמרה נקפוץ לים ואחת אמרה נשובה מצרימה. אחת אמרה נלחם במצרים ואחת אמרה נצעק אל ה. ואמנם משה השיב לכולם. אלו שאמרו נפול לים אמר להם משה אל תיראו. ואותם שאמרו נחזור למצרים, אמר להם אל תיראו "לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם" אלו שאמרו נעשה מלחמה אמר להם - ה ילחם לכם, ואותם שאמרו נצעק ונבלבל אותם - ואתם תחרישון. ואז במצב הקשה והמסובך הזה בשעת קטרוג מחוץ ומבית עומד משה ומתפלל. והנה לפי התרגומים אין קושיה, שהרי האונקלוס תרגם קבלתי כבר את תפילתך והיונתן תרגם תפילת ישראל כבר קדמוך. אך לפי רש"י תמוה הדבר מדוע פרש שאמר לו ה למשה שלא יתפלל.

זו לא שעת תפילה ולפי הפשט משמעות דבריו שלא יאריך בתפילה, אך יש להסביר גם בדרך הבאה. משה רבנו מתפלל שהשם יעשה להם ניסים ונפלאות וכנגד תפילתו יש קטרוג של שר מצרים וחלק מבני ישראל כלל לא ראויים להגאל. אמר "דבר אל בני ישראל ויסעו" לא לקפוץ לים ולהטבע כדברי הכת הראשונה, אלא להכנס כדי שיעשה נס ויעברו בים - להכנס במסירות נפש.

ואין דבר בעולם שעוצר את הקטרוג כמו מסירות נפש כי אז אמר ה לשר של מצרים . אלו לא ראויים להגאל? היכן יש בעולם מסירות נפש כזאת??? ולכן ה מצוה את בני ישראל "ויקחו להם איש שה לבית אבות" כיוון שלא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו... אמר להם משכו וקחו לכם. משכו ידכם מאלילים וקחו לכם צאן של מצוה" (רש"י יב ו) - כדי שתהא בידם מצוה שיש בה מסירות נפש הקרבת אלהי מצרים ובפרסום "והיה לכם הדם אות על הבתים".
ובזוהר הקדוש כתוב שבזכות התורה שנמשלה למים שעתידין לקבלה זכו והמים חומה להם מימינם ומשמאלם.

אם כן בשעת קטרוג לא תועיל התפילה אלא יש להכנס במסירות נפש.
                                    הובא מאתר מוריה

    

 שבת שלום !

 


 

 
בית הכנסת אליהו הנביא זל"ט ובית מדרש ע"ש הלה בר יוסף בבאר שבע